Sait Akarlilar

Sait Akarlilar

Founder of Mavi and 34 Heritage
Founder, Mavi and 34 Heritage

The basics

Intro Founder of Mavi and 34 Heritage